تزریق چربی و ترکیب آن با پلاسمای غنی از پلاکت بر چین و چروک صورت چه تاثیری دارد؟

تزریق چربی و ترکیب آن با پلاسمای غنی از پلاکت بر چین و چروک صورت چه تاثیری دارد؟

پیش مقدمه
چین و چروک صورت در طول روند طبیعی پیری ایجاد می شود. تقاضا برای درمان این چین و چروک ها در حال افزایش است و چندین گزینه درمانی در دسترس است.

اهداف

هدف ما بررسی تأثیر تزریق چربی و ترکیب آن با پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) بر چین و چروک صورت است.

بیماران مورد تست و روش ها

ما در این مطالعه 28 بیمار را که کاندید درمان چین و چروک صورت بودند انتخاب کردیم .
چین و چروک ها در پنج منطقه با استفاده از عکس های دیجیتالی استاندارد ثبت شد. این نواحی شامل چین خوردگی بینی (NL) ، گوشه دهان (MC) ، خط اطراف دهان (PL) ، چانه (Ch) و خط مارینت (Mar) است. بیماران به طور تصادفی به دو گروه 14 نفری تقسیم شدند. در گروه اول تزریق چربی و گروه دوم تزریق Fat-PRP انجام شد.
برای این منظور 15 تا 20 میلی لیتر چربی از ران یا شکم برداشته شد. PRP از خون گرفته شده سانتریفیوژ شد و قبل از تزریق با چربی مخلوط گردید. بیماران در ماههای سوم و ششم پس از درمان پیگیری شدند. چین و چروک ها با شاخص مقیاس ارزیابی چین و چروک (WAS) و سطح رضایت مقیاس پنج تعیین شد.

نتایج :

در مقایسه با وضعیت اولیه هر دو گروه بهبود چین و چروک را نشان دادند.
چین و چروک های NL در گروه دوم نسبت به گروه اول به میزان قابل توجهی کاهش یافت
(P <0.001).
دو گروه از نظر کاهش چین و چروکهای MC ، PL و Ch با یکدیگر تفاوت نداشتند (05/0> P).
در پیگیری ماه سوم ، چین و چروک های Mar در گروه اول به میزان قابل توجهی بهبود یافت (02/0> P). با این حال نتایج در هر دو گروه برای چین و چروک Mar در پیگیری ماه ششم یکسان بود.
بیماران گروه اول و دوم به ترتیب در ماه سوم و ششم رضایت بیشتری داشتند. با این حال  این تفاوت به سطح قابل توجهی نرسید (P> 0.05).

نتیجه گیری

اگرچه مشخص شد که تهیۀ PRP چربی در درمان چین و چروک صورت در برخی مناطق برتر از چربی است اما مطالعات بیشتر برای مشخص شدن بهتر این تفاوت مورد نیاز است.

سابقه

در طی روند طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری ، برخی تغییرات در صورت اتفاق می افتد که شامل افزایش چین و چروک ، از دست دادن چربی زیر جلدی ، از دست دادن کلاژن و الاستین پوستی ، افزایش سستی پوست ، ایجاد چین های عمیق بینی ، افتادگی گوشه های دهان و نازک شدن است.
درمان چین و چروک یکی از دلایل اصلی مراجعه به پزشکان وانجام اقدامات جوانسازی است و اهمیت افزایش حجم بافت نرم به طور گسترده ای مورد توجه قرار می گیرد. اولین عمل جراحی انتقال چربی اتولوگ توسط نوبر در سال 1893 انجام شد .
در 20 سال گذشته با افزایش تقاضا برای جراحی زیبایی تزریق چربی محبوبیت خود را برای کاهش حجم چربی پیدا کرده است. یک اشکال عمده این روش جذب چربی در طول زمان است . در نتیجه بهبود زمان بقای پیوندهای چربی یک موضوع مهم می باشد. تکرار تزریق چربی به طور گسترده ای انجام می شودکه نارضایتی بیماران را به دلیل هزینه های اضافی و بی اعتمادی نسبت به درمان افزایش می دهد.
پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) یک مادۀ شناخته شده از خون است و در چندین پروژه in vitro و in vivo مورد مطالعه قرار گرفته است با این حال مشاهدات بحث برانگیز بوده است.PRP بهبود بافتهای سخت و نرم را تسریع می کند به ویژه تأثیر آن در زخم های مزمن در انسان تأیید شده است .
گزارش شده است که عوامل متفاوتی از پلاکت ها ممکن است در ناسازگاری مشاهدات نقش داشته باشند که شامل اینترلوکین 1 (IL-1) ، تبدیل فاکتور رشد β (TGF-β) ، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) ، فاکتور (PDAF) ، فاکتور رشد اندوتلیال (EGF) ، فاکتور رشد شبه انسولین (IGF) ، ویترونکتین ، فیبرینوژن و فیبرونکتین از پلاکت است.


اهداف

تا کنون اثر PRP مخلوط و چربی یک سؤال است. از این رو هدف ما بررسی تأثیر چربی بر بهبود جوانسازی صورت و رضایت بیمار در مقایسه با چربی مخلوط و PRP (fat-PRP) است.

بیماران و روش ها

در این کارآزمایی بالینی بیماران زیر 65 سال که از چین و چروک صورت شکایت داشتنداز ژوئن 2012 تا آگوست 2013 به کار گرفته شدند. بیمارانی که سابقۀ سیگار کشیدن ، بیماری های سیستمیک کنترل نشده و درمان با آسپرین داشتند از این کارآزمایی حذف شدند. چین و چروک ها با استفاده از شاخص مقیاس ارزیابی چین و چروک (WAS) و رضایت بیمار طبق جداول زیر بیان شد.
در مجموع 28 بیمار (24 زن و 4 مرد) به طور تصادفی به گروه های زیر تقسیم شدند: گروه 1 فقط تزریق چربی و گروه 2 تزریق چربی PRP را دریافت کردند. پس از آرام بخش عمیق یا بیهوشی عمومی 15 تا 20 میلی لیتر چربی با یک کانول 6 میلی لیتری از شکم یا قسمت فوقانی ران با تزریق محلول تومس برداشت شد.
سانتریفیوژ با دور 1000 دور در دقیقه به مدت یک دقیقه صورت گرفت .اگر کیفیت چربی پایین باشد یا با خون مخلوط نشود مراحل سانتریفوژ لغو شده و چربی به صورت دستی تصفیه می شود.

از مواد تجاری موجود به نام RooyaGen (تهران ، ایران) برای تهیه PRP استفاده شد.
در شرایط آسپتیک یک نمونۀ 35 میلی لیتری از شریان براکیال در یک لوله حاوی 5 میلی لیتر سیترات ضد انعقاد جمع آوری گردید و در مقادیر 10 میلی لیتر در چهار مجموعه لوله توزیع شد. این لوله ها تحت شرایط استریل با دور 1700 دور در دقیقه به مدت 12 دقیقه سانتریفیوژ شدند تا پلاسمای فقیر از پلاکت و لایه بوفی به دو لوله دیگر جدا شود. این لوله ها با دور 3500 دور در دقیقه به مدت هفت دقیقه سانتریفیوژ شدند .
PRP و چربی به نسبت 1:10 مخلوط و با یک کانول 2.6 میلی لیتری تزریق شد. نواحی تزریق شده ، چین و چروک بینی (NL) ، گوشه دهان (MC) ، خط اطراف دهان (PL) ، چانه (Ch) و خط مارینت (Mar) بود.
آماده سازی چربی و PRP توسط یک دستیار آموزش دیده انجام شد و تمام تزریق ها توسط یک متخصص صورت گرفت . ارزیابی های قبل و بعد از عمل شامل معاینه بالینی ، گرفتن عکس های استاندارد و تکمیل پرسشنامه رضایت بیمار بود و پیگیری های بعد از عمل در ماه های سوم و ششم انجام شد .
پس از توضیح کامل روش ها و شرایط لازم همۀ بیماران رضایت نامه کتبی خود را امضا کردند.


نتایج

دو گروه از نظر وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، سن و رضایت اولیه تفاوت نداشتند.
بهبود چین و چروکهای NL و Ch در هر دو جلسۀ درمان در بیماران دریافت کننده Fat-PRP (گروه 2) بیشتر بود اما فقط تغییرات NL به سطح آماری معنی داری رسید (001/0> P). در سومین ماه درمان بیماران دریافت کنندۀ چربی (گروه 1) بهبود بیشتری در چین و چروک های Mar ، MC و PL نشان دادند ، اما فقط تغییرات Mar به سطح آماری معنی داری رسید (02/0> P). با این وجودهیچ پیشرفت آماری قابل توجهی در پیگیری ماه ششم مشاهده نشد (05/0> P).

رضایت اولیۀ بیماران همراه با نتایج پیگیری ماههای سوم و ششم در شکل زیر نشان داده شده است.

رضایت بیماران در گروه اول در سومین ماه پیگیری و در گروه دوم در ماه ششم پیگیری بیشتر بود. با این حال هیچ یک از آنها از نظر آماری به سطح معنی داری نرسید (P <0.3).

بحث

این مطالعه در بین معدود مطالعاتی بود که نتیجۀ تزریق چربی و تزریق PRP را برای درمان چین و چروک صورت مقایسه کرد. در برخی زمینه ها بهبود نسبی مشاهده شد. نتایج غیرقابل پیش بینی در بقای پیوند چربی منجر به مطالعات بالینی و جانوری فراوانی در مورد روش های برداشت ، آماده سازی ، محل اهدا کننده و افزودنی های چربی شده بود. با این حال هیچ اجماعی در مورد روش مناسب به دست نیامده است .
PRP یک ماده مشتق از خون است و در چندین پروژه in vitro و in vivo با مشاهدات متناقض مورد مطالعه قرار گرفته است. تمیمی و همکاران دو روش آماده سازی PRP را با هم مقایسه می کنند : یعنی سانتریفیوژ تک سیستم ناهیتا و سانتریفیوژ دوگانه ACE. آنها نتیجه گرفتند اگرچه روش ACE توانست غلظت پلاکت بیشتری را بدست آورد اما PRP را بیشتر مستعد خطاهای کوچک در هنگام آماده سازی می کند. این مشاهده توسط ناگاتا و همکاران نیز تکرار شد.

پور و همکاران پیوندهای چربی و PRP را به ترتیب با تکنیک کلمن و سیستم ماژلان برداشت کرده و ویژگی های بافت شناسی را مقایسه کردند و هیچ تفاوت قابل توجهی را تشخیص ندادند. بنابراین آنها به این نتیجه رسیدند که PRP بقای پیوند چربی را افزایش نمی دهد .
سرولی و همکاران PRP را با سیستم Cascade-Esforax تهیه کرده و بافت چربی را از شکم برداشت کردند و به مدت سه دقیقه در 3000 دور در دقیقه سانتریفیوژ انجام شد . آنها دریافتند که PRP عملکرد پیوند چربی را در جراحی ترمیمی پلاستیک بهبود می بخشد .
فرارو و همکاران سه نیروی گریز از مرکز 3000 ، 1300 و 500 دور در دقیقه را در شرایط آزمایشگاهی مقایسه کرد و دریافت که 1300 دور در دقیقه به زنده ماندن سلول قابل قبول ختم می شود ، که در عمل بالینی نیز مشاهده شد. بر اساس یافته های آنها ما چربی را به مدت یک دقیقه در دور 1000 دور در دقیقه پردازش کردیم یا به صورت دستی برای کاهش تخریب سلولی آماده کردیم. ساداتی و همکاران چربی شکم را با فناوری های Prep Harvest برداشت کرده و با نسبت PRP 9: 1 مخلوط کردند . آنها این مخلوط را به گونه ، ورمیلیون ، چین بینی ، چانه ، اندام ها و تنه تزریق کردند. نتایج آنها برتری Fat-PRP برای جوانسازی تأیید کرد. سرولی و همکاران 15 بیمار را از نظر کاهش حجم و کشش با چربی سانتریفیوژ مخلوط با PRP تحت درمان قرار دادند. در پایان مطالعه آنها از تأثیر مثبت Fat-PRP بر بقای پیوند خبر دادند .
ما اندازه های کیفی را با استفاده از تصاویر نمونه به مقادیر کمی تبدیل کردیم ، اگرچه تصویربرداری سه بعدی می تواند دقت اندازه گیری ها را افزایش دهد . ما بیماران خود را با یک نمای عکاسی دنبال کردیم هرچند ارزیابی با استفاده از پنج نمای مختلف صورت به دقت مطالعه می افزاید.
همانطور که اشاره کردیم یکی از محدودیت های مطالعۀ ما تنوع گسترده در شاخص WAS در نواحی مختلف بود که این ممکن است ناشی از بافت چربی موجود ، کیفیت چربی برداشت شده و نقطۀ مورد علاقۀ آناتومیکی باشد.
مطالعۀ ما تا حدی برتری آماده سازی Fat-PRP نسبت به آماده سازی چربی در درمان چین و چروک صورت را تأیید می کند. برای نتیجه گیری بالینی بهتر تحقیقات بیشتری در قالب آزمایشات بزرگتر و ایده آل چند مرکزی مورد نیاز است.


دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

تماس با اپکس
راه های ارتباطی