کارآیی مزوتراپی در جوانسازی صورت چگونه است

کارآیی مزوتراپی در جوانسازی صورت چگونه است

ارزیابی هیستولوژیک و ایمونوهیستوشیمی

پیش زمینه :
مزوتراپی که عموماً با عنوان «جوانسازی زیستی» یا «زیست احیا» شناخته می شود ، تکنیکی است که برای جوانسازی پوست با تزریق ترانس درم محلول مولتی ویتامین و عصاره های گیاهی طبیعی استفاده می شود که تصور می شود علائم پیری پوست را بهبود می بخشد.

اهداف :
این مطالعه آینده نگر با هدف ارزیابی اثر بالینی مزوتراپی که روی چین و چروک های اطراف چشم اعمال می شود و پاسخ به همان درمان در تغییرات بافت شناسی که در پوست رخ می دهد ، شکل می گیرد .

روشها :
شش داوطلب با چین و چروکهای پوست فیتزپاتریک نوع III یا IV و Glogau کلاس I -III تحت یک دورۀ سه ماهه تزریق مزوتراپی در ناحیه دور چشم قرار گرفتند (شش جلسه با فواصل دو هفته ای انجام شد). عکس های استاندارد و بیوپسی پوست از ناحیه درمان در ابتدا ، در پایان درمان و سه ماهه پس از درمان تهیه شد. ارزیابی کمی انواع کلاژن I ، III و VII ، کلاژن تازه اندازه گیری شده ، الاستین کل و تروپلاستین با استفاده از تجزیه و تحلیل مورفومتری کامپیوتری انجام شد.

نتایج :
ارزیابی بالینی داوطلبان در شروع ، پایان درمان و سه ماهه پس از درمان هیچ تفاوت معنی داری را نشان نداد. تجزیه و تحلیل بافت شناسی و ایمن سازی رنگی کلاژن نوع I ، III و VII ، کلاژن تازه سنتز شده ، الاستین کل و تروپلاستین پس از تزریق مزوتراپی تغییرات آماری معنی داری را(05/0> P) نشان نداد.
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که مزوتراپی برای جوانسازی پوست در تغییرات بافت شناسی آماری معنی دار یا بهبود بالینی نتیجه نمی دهد.

مقدمه

پیری یک فرایند پیچیده و چند عاملی است که بر روی هر اندام بدن از جمله پوست تأثیر می گذارد. از نظر بالینی ، پوست سالخورده به صورت نازک ، خشک و کم رنگ ، دارای چین و چروک های قابل توجه و کاهش خاصیت ارتجاعی شناخته می شود. پوست شامل تجمع مواد الاستوتیک در درم و اندمیک پاپیلاری ، فرایندی است که به آن الاستوز خورشیدی می گویند ، و تغییرات اولیه در کلاژن ، که در بیوسنتز و محتوا از نظر افزایش میزان تأثیر می گذارد.
مزوتراپی ، که ابتدا توسط میشل پیستور در فرانسه توصیف شد ،یکی از روش هایی است که اخیراً برای جوانسازی و شادابی پوست مورد استفاده قرار گرفته است که شامل تزریق غیرتهاجمی ترانس درمال پوست ویتامین ها ، آنزیم ها ، هورمون ها ، اسید هیالورونیک و عصاره های گیاهی طبیعی به اسکینتو برای تحریک بیوسنتتیک است و توانایی فیبروبلاستها و تسهیل برهمکنش بین سلولها و برای افزایش تولید کلاژن و الاستین در نظر گرفته شده است. تکنیکهای مختلف تزریق را می توان در مزوتراپی استفاده کرد: تکنیک پاپولار ، که در آن معرفها به قسمت اپیدرمال درمو تزریق می شوند. روش پوشاندن ، که در آن تزریق به عمق 2-4 میلی متر نفوذ می کند و در زاویه 30-60 درجه انجام می شود. و تزریق نقطه به نقطه در درم عمیق.
طی چند سال گذشته ، استفاده از مزوتراپی برای جوانسازی پوست به سرعت افزایش یافته است و هزینه مالی نسبتاً بالایی برای بیماران دارد. از آنجا که هیچ مطالعه عمیق و مبتنی بر شواهد ایمنی یا کارآیی مزوتراپی را بررسی نکرده است ، سؤالاتی در مورد اعتبار علمی این رویکرد باقی می ماند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات بالینی این درمان و تعیین کمی تغییرات بافتی مربوط به تزریق مزوتراپی به عنوان یک روش غیرتهاجمی جوانسازی پوست است.

مواد و روش ها

داوطلبان و پروتکل درمان

شش زن داوطلب با چروک های پوستی فیتزپاتریک نوع III یا IV و گلوگائو کلاس I -III12 تحت درمان سه ماهه با تزریق مزوتراپی قرار گرفتند (در 6 جلسه به فاصله 2 هفته انجام شد). داوطلبان از درمانگاه سرپایی پوست در بیمارستان دانشگاه آلمینیای مصر ، که در درمان چین و چروک های اطراف چشم شرکت کرده بودند ، جذب شدند. میانگین سن آنها محدودۀ 37-49 سال بود. جزئیات درمان و مطالعه به طور کامل برای افراد توضیح داده شد ، همه آنها رضایت نامه های مربوط به درمان و مشارکت در مطالعه را امضا کردند.
تزریق مزوتراپی یک روش کمی دردناک است اما نیازی به بیهوشی ندارد. محلول های استریل که برای تزریق استفاده می شوند از کوکتل یک مولتی ویتامین و اسید هیالورونیک با ویسکوزیته بالا و غیر متقاطع تشکیل شده است که در دو ویال جداگانه در بسته بندی  ارائه شده است .
اولین ویال حاوی 4 میلی لیتر اسید هیالورونیک بدون پیوند متقاطع با منشاء 1٪ بیوتکنولوژیکی و آب برای آماده سازی تزریقی بود و ویال دوم حاوی 10 میلی لیتر محلول آمولتی ویتامین رتینول 10.000 IU (5.5 میلی گرم) ، تیامین 4 میلی گرم ، ریبواوین 0.6 میلی گرم ، نیکوتین آمید 20 میلی گرم ، دکسپانتنول 8 میلی گرم ، پیریدوکسین 4 میلی گرم ، اسید اسکوربیک 100 میلی گرم ، ارگوکلسیفرول 2000 IU (2 میلی گرم) ، توکوفرول میلی گرم ، Solutol HS 15.52 میلی گرم و آب برای آماده سازی تزریقی ، بود .
مواد در یخچال نگهداری می شود که بلافاصله قبل از تزریق مخلوط شده و به سرنگهای 1 میلی لیتری منتقل می شوند تا ویسکوزیته بالای اسید هیالورونیک را در خود جای دهند. برای هر داوطلب ، مواد تزریقی به عنوان یک سوسپانسیون رقیق شده از محلول مولتی ویتامین تزریقی و اسید ویسکوزیته هیالورونیک بالا با نسبت 9: 1 آماده و مخلوط شدند .
فرایند تزریق با استفاده از یک اسلحه مزوسیستم توسط یک ریزپردازنده با هشت برنامه تزریق مختلف کنترل می شود. تفنگ کنترل خودکار سرنگ را حفظ کرده و اجازه داد عمق و دوز تزریق به صورت الکترونیکی تنظیم شود. اسلحه در زاویه 60 درجه نسبت به سطح پوست قرار داشت . در هر تزریق ، تقریباً 0.01 میلی لیتر محلول با استفاده از تکنیک پیاده سازی در جهت افقی به پوست در عمق 2 میلی متری تزریق شد. مقدار کل محلول تزریق شده در هر جلسه در دو طرف صورت 2 میلی لیتر بود.
وضعیت بالینی پوست داوطلب از نظر چین و چروک ، سفتی و بافت توسط متخصص پوست و دو ناظر مستقل قبل از درمان و در سه و شش ماه پس از شروع درمان ارزیابی و رتبه بندی شد. رتبه بندی بر اساس مقیاس 5 درجه ای بود که بر اساس آن پیشرفت هیچکدام (0٪) ، خفیف (1-25٪) ، متوسط (26-50٪) ، خوب (51-75٪) یا بسیار خوب (76-100٪) ارزیابی شد.
بیوپسی پانچ (3 میلی متر) از پوست صورت (محل درمان) در ابتدا ، پایان درمان و سه ماه پس از درمان بدست آمد. بیوپسی های بدست آمده پس از درمان از محلی نزدیک به بیوپسی قبل از درمان گرفته شد. بافت ها در 10٪ فرمالین بافری فیکس شدند ، داخل پارافین جاسازی شده و به قطعات 5 میلی متر ضخامت برش داده شدند. کلیه ارزیابی های بافت شناسی و رنگ آمیزی ایمونولوژیکی در بخش پوست و بیولوژی پوست ، دانشگاه توماس جفرسون ، فیلادلفیا ، PA ، ایالات متحده انجام شد.


رنگ آمیزی هیستوشیمیایی

نمونه ها برای هماتوکسیلین استاندارد و ائوزین H&E  ، Verhoeff van Gieson (فیبرهای الاستیک) HT25A کلاژن تازه سنتز شده، به رنگ قرمز رنگ آمیزی شدند .

اندازه گیری های بافت شناسی

اندازه گیری بافت شناسی بر روی بخش های استاندارد H&E  با استفاده از نرم افزار مبتنی بر رایانه انجام شد . ضخامت اپیدرمال از بالای لایه گرانول سلولی تا محل اتصال اپیدرمال درمو اندازه گیری شد و پنج اندازه گیری برای هر بخش محاسبه گردید.

رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی
انواع کلاژن I و III و همچنین الاستین کل را با استفاده از تکنیک ایمونوپراکسیداز ارزیابی شد. پس از آنتی ژن به روش مایکروویو در 0.1 سیترات سدیم (pH 6.0) به مدت پنج دقیقه ، نقاط غیراختصاصی با استفاده از 5٪ سرم طبیعی گوت (NGS) ، 1٪ آلبومین سرم بووین (BSA) و 0.02٪ Triton X-100 (TX-100) در فسفات بافرسالین (PBS)مسدود شدند . بافت ها در دمای 4 درجه سانتی گراد یک شبه با آنتی بادی نوع I کلاژن  (1:400) ، نوع  III (1:600) و الاستین نهایی  (1:400) انکوبه شدند .
بافتها با استفاده از آنتی بادی ثانویه و کیت DAB Chromogen Substrate توسعه یافتند و
و با هماتوکسیلین رنگ آمیزی شدند برای تشخیص کلاژن نوع VII و تروپلاستین از رنگ آمیزی غیر مستقیم (IF) استفاده شد. پس از بازیابی و انسداد آنتی ژن ، نمونه ها با آنتی بادی های کلاژن نوع VII انکوبه شدند.

ارزیابی کمی و تجزیه و تحلیل آماری

ارزیابی کمی بافتهای رنگ آمیزی شده با رنگ قرمز و رنگ آمیزی picrosirius با استفاده از Image-Pro Plus6.1 انجام شد و همه مقادیر با مقادیر پایه نرمال شد. برای ارزیابی بافتهای رنگ آمیزی قرمز رنگ picrosirius ، از نیکون میکروسکوپ مجهز به فیلترهایی برای ارائه قطبش دورانی استفاده شد. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 16 (SPSS، Inc.، Chicago، IL، USA) جدول بندی و تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از رتبه های جفت شده ویلکاکسون و آزمون های مجذور کای انجام و داده ها به عنوان میانگین انحراف استاندارد (SD) بیان شد و آماری معنادار به عنوان 0.05 £ P تعریف گردید.


نتایج

ارزیابی بالینی
هر شش داوطلب دوره مزوتراپی و دوره پیگیری را تکمیل کردند. هیچ عارضه جانبی مشاهده نشد. دو نفر از شش مورد تغییرات خفیفی (پس از جلسه سوم) از نظر افزایش درخشندگی پوست نشان دادند ، اما هیچ کدام بهبودی در سفت شدن چین و چروک پوست گزارش نکردند. ارزیابی های بالینی هیچ تأثیر معنی داری از نظر آماری بر بافت پوست ، سفت شدن یا چروک زدن در پاسخ به تزریق مزوتراپی نشان نداد (شکل 1).
نتایج بدست آمده از پرسشنامه ساختاریافته در مقایسه با داده های بدست آمده برای ارزیابی معناداری آماری تفاوت ها با استفاده از آزمون مجذور کای پیرسون جدول بندی شد .
نمونه ها نشان داد که 10-15٪ بهبود در سفت شدن پوست (0.06 = P) و بافت پوست (0.09 = P) در پایان درمان در مقابل 5-10٪ بهبود در سفت شدن پوست (0.7 = P) و بافت پوست ( P = 0.8) در سه ماه پس از درمان ، در مقایسه با شروع .  بهبود بالینی چین و چروکها در پایان درمان و سه ماه پس از درمان در مقایسه با حالت اولیه از 0 تا خفیف (0 تا 5 درصد) متغیر بود (621/0 = P).

ارزیابی میکروسکوپی

مقاطع رنگ آمیزی شده با H&E تفاوت ضخامت اپیدرم را نشان نداد (2.1 ± 64.1 لیتر قبل از درمان ، 2.8 ± 67.0 لیتر در پایان درمان ، 3.3 ± 63.3 63 63 میلی متر در سه ماه پس از درمان ؛ به ترتیب 0.07 = P و 0.29 = P)

تغییرات بافت شناسی

پیشنهاد شده است که جوانسازی پوست ممکن است با تزریق مولتی ویتامین های داخل پوستی ، که باعث تحریک فیبروبلاست برای تولید کلاژن و الاستین بیشتر می شود ، انجام شود. علاوه بر این ، تزریق هیالورونیک اسید به منظور تسهیل فعال سازی فیبروبلاست و ماتریکس خارج سلولی انجام می شود . ما با اندازه گیری درصد درم اشغال شده توسط کلاژن قابل تشخیص ایمونوهیستوشیمی ، اثرات مزوتراپی بر درمان کلاژن نوع I و III را بررسی کرده و این مقادیر را با اندازه گیری های بدست آمده برای ارزیابی آماری واهمیت هرگونه تغییر مقایسه کردیم.
رنگ آمیزی ایمونوپراکسیداز برای کلاژن نوع I تفاوت معناداری بین مقادیر بدست آمده قبل از درمان و مقادیر به دست آمده در پایان درمان و سه ماه پس از درمان نشان نداد. ارزیابی کلاژن نوع III افزایش کمی در پایان درمان و در سه ماه پس از درمان نشان داد که در مقایسه با ارزش اولیه تغییرات از نظر آماری معنی دار نبودند.

تأثیر تزریق مزوتراپی بر الاستین پوستی کل با اندازه گیری درصد ناحیه درم اشغال شده مورد بررسی قرار گرفت داده های ما کاهش آماری ناچیزی در سطح الاستین کل را نشان داد.

الیاف الاستیک عمدتاً از الاستین تشکیل شده است که در ابتدا به عنوان tropoelastin سنتز شد. بیوسنتتیک میزان الاستین با تعیین تروپلاستین تازه سنتز شده مورد ارزیابی قرار گرفت. ایجاد تفاوتهای معنی دار بین سطح تروپلاستین قبل از درمان و سطوح در پایان درمان یا در سه ماه پس از درمان مشاهده نشد .

بحث
مزوتراپی که یک کلم یونانی است و از کلمات "mesos" (وسط) و "therapeia" (درمان پزشکی) آمده است و ابتدا در اروپا توسعه داده شد و یکی از جدیدترین تکنیک های پزشکی زیبایی و جوان سازی پوست پوست می باشد که توسط پزشک انجام می شود .

اگرچه سازمان غذا و دارو (FDA) ایالات متحده بیشتر مواد مورد استفاده در تزریق مزوتراپی را تایید کرده است امااین اجزا برای نشانه هایی که در حال حاضر برای آنها تأیید نشده است مورد استفاده قرار می گیرد.
اثربخشی پروتکل های درمانی ، فارماکوکینتیک و ایمنی مزوتراپی ، بهبود چین و چروک و افزایش قابلیت ارتجاعی هنوز نگران و مورد بحث است . در حال حاضر ، نگرانی های اساسی مربوط به روش مزوتراپی برای جوانسازی پوست مربوط به اثربخشی که آیا اثرات ، در صورت وجود ، موقتی هستند یا دائمی اما تغییرات در کلاژن تازه تشکیل شده ، کلاژن نوع I ، III و VII ، الاستین و تروپلاستین (با استفاده از ایمونوهیستوشیمی) پس از مزوتراپی جوانسازی پوست ارائه شده است .  همچنین لازم به ذکر است که انجمن جراحان پلاستیک آمریکایی توصیه کرده اند که تحقیقات بیشتری در زمینه ایمنی انجام شود و اثربخشی چنین درمانهایی مورد بررسی قرار گیرد . در مقابل ، لاکاروبا و همکاران 9 بیمار زن تحت درمان باعلائم پیری در ناحیه پشت دست با نمک های هیالورونیک اسید (منشاء بیوتکنولوژیکی) و تزریق مولتی ویتامین (هفتگی به مدت چهار هفته)مورد مطالعه قرار دادند که افزایش نوار اکوژنیک پایین زیر پوستی (SLEB) را نشان داد و نتیجه گرفتند که مزوتراپی ممکن است یک درمان مؤثر برای پوست باشد

نتیجه :
مانند هر روش جدید ، ارزیابی مزایا ، ایمنی ، اثربخشی و استانداردسازی مزوتراپی قبل از اینکه بتوان آن را برای درمان های جوانسازی مورد استفاده قرار داد ، مهم است . در مطالعه حاضر ، اگرچه از نظر بالینی نتایج خفیف است اما در برخی از مطالعات بهبود بافت پوست مشاهده شده است و شرکت کنندگان (2 نفر) پس از جلسه سوم شاهد تغییرات محسوسی بودند . با این حال ، مطالعات عمیق تر و برای دستیابی به مزایای بالینی نیاز است .

دیدگاه شما

فیلدهای ضروری با علامت

تماس با اپکس
راه های ارتباطی